J_C

J_C

主页访问量 : 486 次访问

学分 : 142 赞同 : 0 猿课币 : 0

更多 »回复

0

2016.10.29#!/usr/bin/python#-*-coding: UTF-8 -*-#题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的...

0

2016.10.28#!/usr/bin/python#-*- coding:UTF-8 -*-#题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?for a in range(1,5):    for b in range(1...

0

2016/09/27#!/bin/bash##if [ $1 != 2 -a $1 -lt 4 ];then echo $1fia=2b=3function test(){}test 1 2 3

0

2016.09.26#!/bin/bash##ERROR=65if [ $# -ne 2 ];then        echo -e "$(basename $0) [gameid] [table] \neg: $(basename $0) ios_xx_xx...

0

#!/bin/bash##dir=/root/1.txtinotifywait -m -e create /a>$dir &while [ $# -eq 0 ]doif [ -s $dir ];then    rsync -av /a/ /b/ ...

更多 »发问

0

131 次浏览  • 1 个关注   • 2022-07-03 14:55

0

124 次浏览  • 1 个关注   • 2022-07-03 14:47

0

2 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:55

112

319 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:55

更多 »最新动态

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 学分: 142 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2022-09-06 21:53
  关注 1

  阿铭

  0 人关注
  关注 0 话题