tytywu

tytywu

主页访问量 : 551 次访问

学分 : 163 赞同 : 0 猿课币 : 0

更多 »回复

0

#! /bin/bashif [ $# -eq 0 ]; then  lselse  for i in $* ; do  [ -d $i ] && ls $i || echo "is not a dirctory"  donefi

0

yum install -y libjpeg-devel 这个包安装错了吧! 好像是-libjpeg-tubo-devel之类的!

0

``是反引号,不是单引号!

0

7、head -5 /etc/passwd |tail -4 awk 'NR>=2 && NR

更多 »发问

6

1001 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:55

3

814 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:55

4

959 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:55

0

992 次浏览  • 6 个关注   • 2016-09-13 09:55

1

995 次浏览  • 0 个关注   • 2016-09-13 09:54

更多 »最新动态

最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 0 学分: 163 赞同: 0 感谢: 0

  最后活跃:
  2017-08-16 15:32
  关注 1

  阿铭

  0 人关注
  关注 0 话题