shell练习题求总和、最大值、最小值

回复 收藏

shell习题.png

做这个题,可以先尝试输入10个数字,求其总和、最大值、最小值。 

2016-12-26 10:59 举报
已邀请:
0

风随缘

赞同来自:

#/bin/bash

##2016/12/27 write djh

##为了求100个数相加的和,以及最大值,最小值

sum=0

for i in `seq 0 1 99`

do

        echo "第"$i"次"

        read -p "请输入数字" n

        a=$n

        sum=$[$sum+$n]

done

echo "最大值:"

echo ${a

 • } |sed 's/ /\n/g' |sort -r |sed -n '1'p

  echo "最小值"

  echo ${a

 • } |sed 's/ /\n/g' |sort -n|sed -n '1'p

  echo "相加之和"

  echo $sum

 • 0

  风随缘

  赞同来自:

  #/bin/bash

  ##2016/12/27 write djh

  ##为了求100个数相加的和,以及最大值,最小值

  sum=0

  for i in `seq 0 1 99`

  do

          echo "第"$i"次"

          read -p "请输入数字" n

          a=$n

          sum=$[$sum+$n]

  done

  echo "最大值:"

  echo ${a

 • } |sed 's/ /\n/g' |sort -r |sed -n '1'p

  echo "最小值"

  echo ${a

 • } |sed 's/ /\n/g' |sort -n|sed -n '1'p

  echo "相加之和"

  echo $sum

  ~                     

  上面发出的答案不知道为什么有地方显示不出来重新发一遍

 • 0

  黄圣倨 - 与大家共勉,一起进步。

  赞同来自:

  一、首先,解决这个题目的思路我是百度的,代码也是;其次,感觉这个题目蛮经典的,就着手做了;最后,在写一下自己的理解。

  ①关于程序能接收用户从键盘输入的整数,就使用到read命令

  ②关于输入100个整数,就使用到for循环

  ③百度时,发现awk命令强大,可做max、min、sum的运算,就用awk命令

  二、截图说明QQ图片20161227173338.png

  三、文本代码

  #!/bin/bash

  for i in seq 100

  do

  read number

  echo $number >> num.txt

  done


  echo "sum:" awk '{sum+=$1}END {print sum}' num.txt

  echo "max:" awk 'BEGIN{max=0}{if($1>max)max=$1 fi}END {print max}' num.txt

  echo "min:" awk BEGIN{min=99999999999}{if($0<min) min=$0 fi}END {print min}; num.txt

  true>num.txt

  四、seq为3的运行结果:QQ截图20161228094622.png  0

  简单的开始

  赞同来自:

  clipboard.png我因为之前学过c语言,所以算法和前面几位不同,用的是冒泡排序法。

  #!/bin/bash##

  echo "please input 100 numbers: "

  sum=0

  for i in seq 0 99

  do 

  read -p "No.$[$i+1]: " a 

  sum=$[$sum+${a}]

  done

  for j in seq 0 98

  do 

          for n in seq $[$j+1] 99 

          do   

              if [ ${a[j]} -gt ${a[n]} ]    

              then       

                    m=${a[j]}       

                    a[j]=${a[n]}       

                    a[n]=$m   

               fi 

              done

          done

  echo "sum: " $sum

  echo "min: " ${a[0]}

  echo "max: " ${a[99]}

  0

  wj0711101021

  赞同来自:

  #!/bin/bash
  for i in `seq 1 100`
  do
      read num
      echo $num >>1.txt
  done

  echo "sum=" `awk '{sum+=$1}END {print sum}' 1.txt`
  echo "min=" `cat 1.txt|sort -n|head -n1`
  echo "max=" `cat 1.txt |sort -n |tail -n 1`
  >1.txt

  0

  西瓜糖

  赞同来自:

  网上找了办法,然后自己捋了一下。版权不所有!

  #!/bin/bash
  for i in `seq 1 100`
  do
          echo $i >>1.txt
  done
  awk '{sum+=$1}END {print "sum=",sum}' 1.txt
  awk '{sum+=$1}END {print "avg=",sum/NR}' 1.txt
  awk 'BEGIN{max=0} {if($1+0>max+0) max=$1 fi}END {print "max=",max}' 1.txt
  awk 'BEGIN{min=99999999}{if($1+0<min+0) min=$1 fi}END {print "min=",min}' 1.txt

  0

  楓瀛夢鞢

  赞同来自:

  #! /bin/bash

  num(){

          a=`echo $x|sed 's/[0-9][0-9]*//g'`

  if [ -z $a ];then

          return 0

  else

          echo "Please input the number like 33"

          return 1

  fi

  }

  rs=1

  while [ $rs -eq 1 ];do

  read -p "Please input some numbers:" x

  num $x

  rs=`echo $?`

  done

  for i in $x;do

  echo $i >> 2.txt

  done

  sum=`awk -F ' '  '{(sum=sum+$1)};END {print sum}' 2.txt`

  min=`sort -n 2.txt|head -n1`

  max=`sort -nr 2.txt|head -n1`

  >2.txt

  echo "the sum is $sum"

  echo "the max is $max"

  echo "the min is $min"

  0

  chiang1213

  赞同来自:

  #!/bin/bash
  count=0
  SUM=0
  function INPUT_NUM () {
  read -p 'please input a num: ' num
  }

  while [[ $count -lt 100 ]];
  do
  INPUT_NUM
  if [[ $num =~ ^-?[0-9][0-9]*$ ]]
  then
    if [[ $count -eq 0 ]]
    then
    max=$num
    min=$num
    fi
   SUM=$((num+SUM)) && let count+=1
    re=$?
     if [[ $min -gt $num ]]
     then
     min=$num
     elif [[ $max -lt $num ]]
     then
     max=$num
     else
     >/dev/null
     fi
    
  else
  echo "invild num"
  re=1
  fi

  if [[ $re -eq 0 ]]
  then
  echo "SUM $SUM"
  echo "max $max"
  echo "min $min"
  fi
  done

   

  0

  rr535201

  赞同来自:

  #!/bin/bash

  declare -i sum=0

  [ -f /home/script/num.txt ] && rm /home/script/num.txt

  for i in `seq 1 10`;do

          read -p "Please enter $i number: " num

          let sum=$sum+$num

          echo $num >>/home/script/num.txt

  done

  echo "min:`cat /home/script/num.txt| sort -n |sed -n '1'p`"

  echo "max:`cat /home/script/num.txt| sort -n |sed -n '10'p`"

  echo "sum:$sum"

  0

  乐宝儿

  赞同来自:

  #! /bin/bash
  sum=0
  max=0
  min=9999999
  for i in `seq 1 100`;do
      echo "第$i个整数"
      read -p "请输入:" a$j
      sum=$[$sum+$a$j]
      if [ $a$j -ge $max ];then
          max=$a$j
      fi

      if [ $a$j -le $min ];then
          min=$a$j

      fi
  done
  echo "sum is $sum"
  echo "max is $max"
  echo "min is $min"

  0

  王少君

  赞同来自:

  #!/bin/bash

  sun=0

  for i in `seq 0 9`

  do

          read -p "第$[${i}+1]次:" a

  done

  echo "最大值:"

  echo "${a[@]}" |sed 's/ /\n/g'|sort -r -n |sed -n '1p'

  echo " "

  echo "最小值:"

  echo "${a[@]}" |sed 's/ /\n/g'|sort  -n |sed -n '1p'

  echo " "

  echo "求和:"

  for j in ${a[@]}

  do

          sun=$[${sun}+${j}]

  done

  echo "${sun}"

  0

  Hasin - hello,i am haosin.i like sport ,art ,science

  赞同来自:

  1. #!/bin/bash

  2. sum=0

  3. for i in `seq 0 5`

  4. do

  5.    read -p "$第[$`i+1]个:" a

  6.    sum=$[$sum+$a]

  7.       echo $a >> 1.txt

  8. done

  9.   max=`sort -n 1.txt|tail -n1`

  10.   min=`sort -n 1.txt|head -n1`

  11.   echo max is $max

  12.    echo min is  $min

  13.     echo  total is  $sum

  14.  > 1.txt

  回复帖子,请先登录注册

  退出全屏模式 全屏模式 回复
  评分
  • 评分区间
  • 学分
  • -30 ~ 30
  可选评分理由: